Telefon na podatelnu: +420 572 595 710
Úřední hodiny: Po. a St. 7:30 - 16:30

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:  Obec Břestek

Kontakty na správce:  www.brestek.cz/info

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce obce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Jarmila Sládková
tel: 774 950 005 e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obecbrestek@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?
Obec:
Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech
zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například
zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o
matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme
především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo
trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších
podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci
plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich
zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně
a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje.
Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují
určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ,
finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších
evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb
(např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro
další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je
předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).
Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku
obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a
komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito
údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR
či dotčeným osobám.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Tabulka agend obce Břestek: ZDE
Prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách obce:ZDE

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
[2] Čl. 38 odst. 5 ON

 
obec_Brestek_white_800

Břestek 14, 687 08 Břestek
Česká republika

Zasílání informací e-mailem

Zaregistrujte se  a dostávejte důležité informace pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Obec Břestek využívá aplikaci MUNIPOLIS – https://www.munipolis.cz/registrace

Obec Břestek © 2023. Všechna práva vyhrazena
Tvorba a správa webu - mjanik.cz