Telefon na podatelnu: +420 572 595 710
Úřední hodiny: Po. a St. 7:30 - 16:30

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Obec zřídila dům s pečovatelskou službou (DPS) s 10-ti byty.

DPS je určen pro jednotlivce nebo maželské dvojice, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo občany trvale invalidní. Každý uchazeč žádající o přijetí do DPS musí doložit potvrzení od lékaře že nevyžaduje komplexní lékařskou péči a doklad o pobírání starobního nebo invalidního důchodu. Ubytování je poskytováno na základě smlouvy o ubytování pro konkrétní ubytovací jednotku.

Zastupitelstvo obce schvalilo podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  následující pravidla pro přijímaní do DPS Břestek :

Do DPS Břestek jako do bytu zvláštního určení lze přijmout pouze osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod.
Obecní úřad vede evidenci uchazečů o umístění do DPS Břestek, v němž se nachází tyto údaje : jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
Z evidence o umístění do DPS lze uchazeče vyřadit jen v případě jeho písemného souhlasu nebo v případě jeho úmrtí.
Jestliže se uvolní ubytovací kapacita v DPS, obecní úřad zveřejní tuto informaci všemi v obci obvyklými způsoby a umožní zejména občanům obce zařadit se do evidence uchazečů o DPS. Současně vyzve všechny uchazeče o umístění k podání závazné žádosti o umístění do DPS Břestek a stanoví lhůtu pro podání žádosti, která musí být nejméně 14 dnů.
Žádost pro umístění do DPS Břestek se podává na předepsaném formuláři vydaném obecním úřadem.
Součástí žádosti musí být potvrzení o aktuálním zdravotním stavu uchazeče vydané ošetřujícím lékařem a kopie aktuálního důchodového výměru.
Součástí žádosti musí být i závazek o dodržování provozního řádu DPS a závazek, že osoba přijatá do DPS ve lhůtě do 3 měsíců od přijetí do DPS se přihlásí k trvalému pobytu v budově DPS Břestek. Nesplnění podmínky přihlášení do DPS Břestek může být důvodem zrušení nájemního vztahu.
O přijetí do DPS rozhoduje zastupitelstvo obce na nejbližším možném zasedání zastupitelstva obce ze všech podaných žádostí podle aktuální situace bez ohledu na pořadí v evidenci uchazečů a na pořadí podaných žádostí.

Břestek 14, 687 08 Břestek
Česká republika

Zasílání informací e-mailem

Zaregistrujte se  a dostávejte důležité informace pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Obec Břestek využívá aplikaci MUNIPOLIS – https://www.munipolis.cz/registrace

Obec Břestek © 2023. Všechna práva vyhrazena
Tvorba a správa webu - mjanik.cz